Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 oraz

 oddziały Gimnazjum nr 16
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin
Opublikowano: środa, 21 luty 2018 Aneta Miodek

Informacja dla kandydatów do oddziałów klas siódmych dwujęzycznych
w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2018/2019

 
 
   1. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 19 maja 2018r. (sobota) o godz. 10.00.
   2. Sprawdzian trwa 60 minut.
   3. Kandydaci przystępują do sprawdzianu w budynku szkoły przy ul. Wawel 13 (rejestracja kandydatów: 9.15 – 9.45).
   4. Kandydat jest zobowiązany przynieść aktualną legitymację szkolną (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz przybory
       do pisania.

Życzymy powodzenia!
 
 
 
 
   
 
 
Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych 
  w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu
    w roku szkolnym 2018 /2019
 
 
 Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
3. Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
    przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
Zasady i kryteria rekrutacji:
§ 1
1. Uczeń klasy VI szkoły podstawowej deklarujący chęć nauki w klasie VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu musi złożyć w sekretariacie
    SP Nr 6 w Sosnowcu wypełniony  wniosek kandydacki.(Załącznik 1)
§ 2
1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do klasy VII dwujęzycznej w SP Nr 6 w Sosnowcu wchodzi, co najmniej
    3 nauczycieli tej szkoły powołanych przez Dyrektora SP Nr 6.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
    1) Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu;
    2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym do klasy VII dwujęzycznej.
4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
    rekrutacyjnym.
6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w dokumentach potwierdzających przez
    kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i załączonymi
    do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
8. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
9. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
10. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
11. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych
      rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP Nr 6 w Sosnowcu.
12. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz
     członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący
     i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3
1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 zgodnie
    z Art.139. Prawo Oświatowe, którzy:
    1) otrzymali promocję do klasy VII;
    2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,  niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie
    postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
    2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
    3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział,
    o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
    o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, tj.:
    1) wielodzietność rodziny kandydata;
    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą
    być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy stosuje się odpowiednio.
§ 4
1. Sprawdzian predyspozycji językowych w roku 2018 składa się z jednej części, obejmuje sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez
    nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu (test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną).
2. Ze sprawdzianu można uzyskać max. 50 punktów.
3. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów.
4. Po przeprowadzeniu sprawdzianu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy.
§ 5
1. Suma punktów do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego wynosi maksymalnie 75 punktów, z czego 50 punktów przypada na sprawdzian
    predyspozycji językowych, a 7 punktów kandydat może uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem, 18 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki
    i języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z wymienionych zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie promocyjnym do klasy VII
    szkoły podstawowej, o których mowa w  w §11 ust.1 ustala się następującą punktację:

    Ocena celująca – 6 pkt.
    Ocena bardzo dobra – 5 pkt.
    Ocena dobra – 4 pkt.
    Ocena dostateczna – 3 pkt.
    Ocena dopuszczająca – 1 pkt
§ 6
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do klasy VII dwujęzycznej w pierwszej kolejności lub
    niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich paragrafach bez konieczności uczestniczenia w sprawdzianie predyspozycji językowych – jeśli konkurs
    był konkursem przedmiotowym z języka angielskiego (uprawnienia laureatów konkursów reguluje rozdział 3a i 3b ustawy o systemie oświaty
    z dn. 7 września 191 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1942 z poź. zm.)
§ 7
1. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej zawierająca
    imiona i nazwiska kandydatów.
2. Komisja Rekrutacyjna przyjmie kandydata do klasy VII dwujęzycznej, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył
    wymagane dokumenty.
3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
§ 8
1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji
    Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy VII dwujęzycznej.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1,  w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
    przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni
    od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 9
1. Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w SP Nr 6 w Sosnowcu można pobierać i składać w sekretariacie SP Nr 6 w Sosnowcu od poniedziałku
    do piątku w godz. 8.00 – 15. 00 w terminie od 15 marca do 11 maja 2018 r.
§ 10
1.Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnej stronie internetowej SP Nr 6 w Sosnowcu.
§ 11
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie
    uzupełniające.
2. Terminy postępowania uzupełniającego są podane do publicznej wiadomości na stronie SP Nr 6 w Sosnowcu.
§ 12
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzonew celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
    nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na
    Dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 
Terminarz postępowania rekrutacyjnego:
 
lp. czynności terminy
1.     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej SP Nr 6 w Sosnowcu

15 marca – 11 maja 2018 r.

do godz. 15.00

2.     Przeprowadzenie sprawdzianu znajomości języka angielskiego

19 maja 2018 r.

godz. 10.00

3.     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (sprawdzianu znajomości języka angielskiego)

8 czerwca 2018 r.

do godz.15.00

4.     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SP Nr 6 o świadectwo ukończenia szóstej klasy.

22 czerwca – 27 czerwca 2018 r.

do godziny 15.00

5.     Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do SP Nr 6 i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 29 czerwca 2018 r.
6.     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 lipca 2018 r.

godz. 12.00

7.     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia ucznia do SP NR 6 w Sosnowcu

od 2 lipca 2018r.

do 4 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

8.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kl. VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. 5 lipca 2018 r. godz. 12.00
 
 
DOKUMENTY
Odsłony: 1718

Kampanie i programy